Les lavandières

Krik Krak

Vwala.
Sé yon manman ki té gin dé pitit, yon ti gason ak yon ti fi. Manman-an mouri, li kité tou lè dé. Yon jou, tou lè dé ti moun yo al péché bò lan mè. Yo rivé yon koté ki maké « antré pa soti ».

Lè yo rivé la, frè a di kon sa :
« M’wè yon koté ki maké « antré pa soti ». An al' wè é si nou antré, n’ap soti kan menm ».

Apré, yo frapé : ko ko ko. É yo di « Bonswa madanm ! » Madanm la réponn : « Bonswa ti moun ». madann nan di yo : « éské ou vlé dòmi ?

  • Ti moun yo di wi.
  • Vini an dédan kay la.
  • Non ! Nou pa vlé rété an dédan kay… kité nou déyò, anba pyé kalbas la. »

Apré, yo alé kouché anba pyé kalbas la, madanm nan mandé yo si yo vlé kouvri tèt yo. « Nou pa vlé kouvri tèt nou, mété dra-a anba do nou ». Yo mété dra-a anba do yo.

Apré, Ti gason an pwan yon gwo kalbas, li fann li, li gwate’l, li mété ti sè a ladann.

Apré, li rétounin , li pwan on lòt gwo kalbas, li koupé’l, li gwaté’l, li antré dédann. Apré yo komansé roulé, y'ap roulé et y'ap chanté :

« Dofimé, bonjou machann
salié kompè kéléwé
ki sa ki nan bwa.
Vin pwan doulè nou.
Vin pwan doulè nou.
ta ki ta ta kan kan banza
ta ki ta taye taye takita »

Apré, y’ap kontinwé roulé, yo rankontré avèk rwa koté yo té antré a. Rwa tandé chanté a, rwa tonbé dansé. Apré, rwa di ti moun yo : « Vini lakaymwen avèk mwen » é sé vré, yo alé lakay rwa avèk rwa-a. Apré, lè yo rivé yo’ap chanté, yo’ap chanté.

Rwa pwan madanm la anba kout bwa : bo ! bo ! Apré, li di : « Lévé pou nou dansé ». Ti moun yo, kontinwé ap chanté :

« Dofimé, bonjou machann
salié kompè kéléwé
ki sa ki nan bwa.
Vin pwan doulè nou.
Vin pwan doulè nou.
ta ki ta ta kan kan banza
ta ki ta taye taye takita »

Apré, yo al’ di rwa : « N’ap pralé lakay manman nou. Manman nou pral kalé nou ».

Rwa pran yo, li min nin yo lakay yo. Lè yo prèské rivé lakay yo, yo di rwa-a : « Pa vini non, manman nou pral’ kalé nou. » é pi yo antré lakay yo et yo kontinwé chanté :

« Dofimé, bonjou machann
salié kompè kéléwé
ki sa ki nan bwa.
Nou pa gin manman.
Nou pa gin manman.
ta ki ta ta kan kan banza
ta ki ta taye taye takita »

Apré ti gason an soti nan kalbas la, ti fi-a soti tou, yo ouvri pòt, yo antré lakay yo. Lè rwa tounin lakay li, madanm nan di rwa : « M’gin dé ti chè frè la !
  • Koté yo ? »
L’al gadé anba pyé kalbas la, yo pa wè yo. Apré rwa goumin ak madanm an.

"Se pasè m’tap pasé, m’ wè pin nan boutèy, di vin nan pannyé banbou".

Yé krik Yé krak

Ti krik Ti Krak

Voilà.
C’est une maman qui avait deux enfants : un petit garçon et une petite fille. La mère mourût et les deux enfants restèrent seuls. Pour se nourrir, ils devaient aller à la pêche au bord de la mer. Un jour, ils arrivèrent à un endroit où il y avait une pancarte : « Ceux qui y pénètrent n'en ressortent plus ».

Le garçon dit alors :
« J’ai vu qu’il est écrit : « Ceux qui y pénètrent n'en ressortent plus », mais nous allons y entrer car je sais que nous pourrons en ressortir »

Sur ce, ils frappèrent à la porte. Une dame leur ouvrit et ils dirent : « Bonsoir, madame. » La dame répondit : « Bonsoir les enfants. - Voulez-vous dormir ? »

  • Oui. Répondirent les enfants.
  • Entrez dans ma maison.
  • Non ! Nous n'entrons pas dans les maisons. Laissez-nous sous le calebassier.

Une fois sous le calebassier, la dame leur demanda s'ils désiraient se couvrir la tête. « Nous ne nous couvrons pas la tête, mais nous mettons un drap par terre ». Ils mirent le drap par terre et se couchèrent.

Une fois la dame partie, le garçon cueillit une grosse calebasse. Il la fendit, la vida, et plaça sa petite sœur dedans. Ensuite, il en cueillit une autre, la coupa, la vida et se plaça à l’intérieur. Dès que tous deux furent à l’intérieur des calebasses, ils roulèrent vers la sortie tout en chantant :

« Dofimé, bonjou machann
salié kompè kéléwé
ki sa ki nan bwa.
Vin pwan doulè nou.
Vin pwan doulè nou.
ta ki ta ta kan kan banza
ta ki ta taye taye takita »

Et comme ils roulèrent, ils rencontrèrent le roi, celui même de la maison. Celui-ci, entendant le chant, se mit à danser et invita les enfants à retourner chez lui. Ceux-ci acceptèrent et entrèrent dans la maison, tout en continuant à chanter.

Alors, le roi frappa sa femme, puis, l’obligea à danser car les enfants n’avaient pas cessé de chanter :

« Dofimé, bonjou machann
salié kompè kéléwé
ki sa ki nan bwa.
Vin pwan doulè nou.
Vin pwan doulè nou.
ta ki ta ta kan kan banza
ta ki ta taye taye takita »

Ensuite, les enfants dirent au roi:

« Nous rentrons chez notre mère car elle nous punira si nous ne rentrons pas. » Le roi les accompagna. Les enfants continuèrent à chanter. Lorsqu’ils furent en vue de leur maison, ils dirent au roi : « Ne viens pas, maman va nous battre si elle nous voit avec un étranger. » Les enfants, tout en se dirigeant vers la maison continuèrent à chanter :

« Dofimé, bonjou machann
salié kompè kéléwé
ki sa ki nan bwa.
Nou pa gin manman.
Nou pa gin manman.
ta ki ta ta kan kan banza
ta ki ta taye taye takita »

Puis les enfants sortirent de leur calebasse et ouvrirent la porte de leur maison. Le roi s'en retourna chez lui. En arrivant sa femme lui dit : « J’ai deux petites chairs fraîches pour toi.

  • Où sont-elles ? »
Lorsqu’il regarda sous le calebassier, il ne trouva personne. Alors le roi se battit avec sa femme.

"Je ne faisais que passer par là et j’ai vu du pain dans une bouteille et du vin dans un panier de bambou".

Krik Krak
top

© www.haiticulture.ch, 2001
Webmaster Geneva - Switzerland